ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Σε ποιους απευθύνεται αυτή η Δήλωση Απορρήτου και άλλες γενικές πληροφορίες;

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Skuba Hellas, κωδικός νομικής οντότητας 129973704000, διεύθυνση Πόντου 26, GR-54628, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (εφεξής θα αναφέρεται ως «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για τους πελάτες και τους συνεργάτες της και άλλα υποκείμενα των δεδομένων (εφεξής θα αναφέρονται ως «υποκείμενα των δεδομένων») και δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το απόρρητο κάθε υποκειμένου των δεδομένων.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου απευθύνεται στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, καθώς και στους εκπροσώπους τους (υπαλλήλους και άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που διατηρούν σχέσεις με την Εταιρεία).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Skuba Hellas, κωδικός νομικής οντότητας 129973704000, διεύθυνση Πόντου 26, GR-54628, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, e-mail: info@skuba.gr, τηλ. 210 5577700.

Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών UAB «Skuba», επομένως, κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σχετικούς σκοπούς (π.χ. ανάλυση οικονομικών πράξεων (στατιστικά στοιχεία), εσωτερική διαχείριση κ.λπ.), ενεργούμε ως Γενικοί Διαχειριστές Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες του ομίλου έχουν συνάψει Συμφωνία από κοινού διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία θέτουμε κοινούς στόχους και μέτρα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή / και να ενημερώσει με διακριτική της ευχέρεια τις διατάξεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Οι τροποποιήσεις της Δήλωσης Απορρήτου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και πώς επεξεργάζονται;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του ατόμου σας, άμεσα ή έμμεσα, με όνομα, προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης, τοποθεσία και διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, διανοητικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής σας ταυτότητας.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία συμμορφώνεται με το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής αναφέρεται ως «Κανονισμός »), με τις διατάξεις όλων των άλλων νόμων που ρυθμίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς και τα πρότυπα και τις διαδικασίες που έχουν οριστεί στον όμιλο εταιρειών «Skuba» και εξασφαλίζουν την ακριβή, δίκαιη, νόμιμη, διαφανή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των σχετικών σαφώς καθορισμένων και νόμιμων σκοπών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του απορρήτου σας,
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ακρίβεια, δίκαια και νόμιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς που αντιστοιχούν στους σκοπούς που δηλώθηκαν πριν από τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε απόλυτη συμμόρφωση με τις σαφείς και διαφανείς απαιτήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους νόμους.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε η ταυτότητά σας να μην μπορεί να καθοριστεί για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα,
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται σε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά.

Για ποιους λόγους γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Παρέχετε προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία εθελοντικά. Η εταιρεία πρέπει να τα επεξεργαστεί για να είναι σε θέση να συνάψει συμβόλαια με εσάς, να εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι σας καθώς και άλλες νομικές υποχρεώσεις. Εάν δεν παρέχετε προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές μαζί σας, να εκπληρώσει τις παραγγελίες σας, να παρέχει τα απαραίτητα αγαθά, να παρέχει άλλες υπηρεσίες που χρειάζεστε.

Στόχοι και νομικές βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 • σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων με πελάτες (αγοραστές) και προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από υπερήμερους αγοραστές (νομική βάση: η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης καθώς επίσης η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη προστασία νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας και των δικών σας όταν η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σας, εξουσιοδοτημένων για επικοινωνία με την Εταιρεία),
 • Τήρηση υποχρεωτικής λογιστικής για την εκτέλεση οικονομικών πράξεων (νομική βάση: εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που ισχύει για την Εταιρεία),
 • αναλύσεις οικονομικών πράξεων (στατιστικές) (νομική βάση: τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας στην ανάλυση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων της και τη διατήρηση στατιστικών τους),
 • ηλεκτρονικό εμπόριο, ήτοι σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων με πελάτες (αγοραστές) (εκπροσώπους νομικών οντοτήτων) (νομική βάση: η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης)
 • επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων για τη κενή θέση εργασίας (νομική βάση: συγκατάθεση του υποψηφίου),
 • διασφάλιση της ασφάλειας της ιδιοκτησίας και των προσώπων (παρακολούθηση βίντεο) (νομική βάση: τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας και τα δικά σάς)

Εάν συμμετέχετε σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Εταιρεία ή / και στέλνετε για συμμετοχή σε αυτά τους υπαλλήλους ή άλλους εκπροσώπους σας, η Εταιρεία πρέπει (μπορεί) να επεξεργάζεται τα δικά σας προσωπικά δεδομένα και αυτά εκείνων των ατόμων προκειμένου να σας παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να διατηρεί αρχεία των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, να εκδίδει τιμολόγια για πληρωμή, καθώς και να εκδίδει τα πιστοποιητικά σε συμμετέχοντες στην εκπαίδευση (νομική βάση: η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης που ισχύει για την Εταιρεία).

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων για κενή θέση εργασίας

Ο υποψήφιος είναι άτομο που αναζητά εργασία στην Εταιρεία.

Κατά την επιλογή υποψηφίων για κενές θέσεις στην Εταιρεία, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που παρέχετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, το βιογραφικό σας σημείωμα, συνοδευτική επιστολή ή άλλο έγγραφο που μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή παραδίδεται κατά την άφιξη στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, καθώς και δεδομένα που ενδέχεται να λάβουμε από άλλα άτομα προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα της υποψηφιότητάς σας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη διεξαγωγή της επιλογής του προσωπικού, με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να εκφράσετε προτού μας παρέχετε τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο που μαρτυρεί τη βούλησή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βαθμίδα εκπαίδευσης, πρόγραμμα, έτος σπουδών, ίδρυμα, τόπος, όνομα προηγούμενων θέσεων εργασίας, περίοδος εργασίας σε προηγούμενες θέσεις εργασίας, θέσεις που κατείχαν σε προηγούμενες εργασίες, αρμοδιότητες, λειτουργίες σε προηγούμενες θέσεις εργασίας, ομιλούμενες ξένες γλώσσες, το επίπεδο των γνώσεων, προσωπικά χαρακτηριστικά, δραστηριότητες αναψυχής, πληροφορίες σχετικά με σεμινάρια ή άλλα πιστοποιητικά αναβάθμισης προσόντων, εκπαίδευσης (τίτλος, ημερομηνία, ίδρυμα), προσδοκίες μισθού, εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο, συστατικές επιστολές που συλλέχθηκαν από προηγούμενες θέσεις εργασίας, χόμπι και άλλες σχετικές πληροφορίες, πληροφορίες για το εισόδημα, σχόλια από τον υπεύθυνο επιλογής / αξιολόγηση του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που μας παρέχετε δεδομένα άλλων ατόμων που σχετίζονται με εσάς, θα πρέπει να ενημερώσετε αυτά τα άτομα και να τα γνωρίσετε με αυτές τις διατάξεις.

Προκειμένου να εκτιμήσουμε την καταλληλότητα της υποψηφιότητάς σας και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα, τις επαγγελματικές ικανότητες, τα χαρακτηριστικά σας ως προς το αντικείμενο, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε με τους πρώην εργοδότες σας (αφού σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τον τρέχοντα εργοδότη σας (αλλά μόνο με τη συγκατάθεσή σας) και να διαχειριστούμε αντίστοιχα τις πληροφορίες που λάβαμε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα αποθηκεύουμε χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη από τη απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για την περίοδο που απαιτείται από το νόμο. Σε περίπτωση που η υποψηφιότητά σας δεν έχει επιλεγεί, θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας της επιλογής ή, εάν συμφωνείτε, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για 5 χρόνια, ώστε να μπορούμε να υποβάλουμε προσφορές εργασίας στις κενές θέσεις στην Εταιρεία στο μέλλον.

Επίσης, θα διατηρήσουμε τη συγκατάθεση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή / και τις πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ως αποδεικτικά στοιχεία για 2 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της επιλογής. ή την ημερομηνία λήξης της συγκατάθεσής σας.

Άλλοι στόχοι για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι: δυνατότητα ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας μαζί σας, δυνατότητα επαλήθευσης της εκπαίδευσής σας, δυνατότητα επαλήθευσης πληροφοριών που σχετίζονται με την επαγγελματική σας εμπειρία κ.λπ.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς σας για εργασία στην Εταιρεία, κατά την υπογραφή της σύμβασης, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, την υποβολή αιτήσεων κ.λπ. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, όπως γραφεία απασχόλησης, διαδικτυακές πύλες αναζήτησης εργασίας ή εξειδικευμένα κοινωνικά δίκτυα σταδιοδρομίας κ.λπ.

Προσοχή: Στην περίπτωση που δεν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη και / ή την εκτέλεση μιας σύμβασης εργασίας, ή η παροχή των οποίων απαιτείται από το νόμο, δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσλάβουμε ή να εκτελέσουμε άλλες πράξεις βάσει της σύμβασης εργασίας.

Σε ποιους παρέχουμε και πόσο καιρό αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα;

Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία είναι οι υπάλληλοι της Εταιρείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες που ανήκουν στην Εταιρεία (όμιλο εταιρειών), οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που απασχολούνται από την Εταιρεία και παρέχουν υπηρεσίες (εκτελούν έργα) και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό της Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και συνεργάτες της εταιρείας, στους οποίους, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των παραγγελιών σας.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σας σε κρατικά ιδρύματα και φορείς προκειμένου να εφαρμόσουμε σωστά τις απαιτήσεις των νόμων. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να παραδοθούν σε άτομα που παρέχουν νομικές υπηρεσίες όταν είναι απαραίτητο να αποκαλυφθούν τέτοια προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διοριστούν, να εφαρμοστούν ή να προστατευτούν τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα μη μεγαλύτερο από αυτό που δεν απαιτείται από τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων ή προβλέπεται από το νόμο ή λήγει η προθεσμία παραγραφής για τυχόν αξιώσεις. Τα βίντεο αποθηκεύονται για έως και 70 ημέρες, ανάλογα με την περιοχή / εσωτερικούς χώρους που παρακολουθούνται. Για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για τρία χρόνια μετά την τελευταία παραγγελία ή για τρία χρόνια μετά την εγγραφή, εάν δεν υπήρχε γεγονός της παραγγελίας, αλλά όχι περισσότερο από την ισχύ της εγγραφής. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων αποθηκεύουμε για 5 χρόνια από τη στιγμή της παραλαβής των δεδομένων ή από τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη εργασίας.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας εξασφαλίσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία, να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή τους, ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων ή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και δικαίωμα στη μεταφορά των δεδομένων.

Όταν η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νόμιμων συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας ανά πάσα στιγμή να διαφωνήσετε με την επεξεργασία από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς.

Το δικαίωμα αίτησης διαγραφής δεδομένων, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία δεδομένων δεν είναι απόλυτα και ο νόμος μπορεί να προβλέπει πρόσθετους όρους για την εφαρμογή τους.

Εάν ανησυχείτε για τις ενέργειες / παραλείψεις της Εταιρείας που πιστεύετε ότι ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με αυτήν την Ειδοποίηση απορρήτου ή τις διατάξεις των νόμων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο σας εξυπηρετεί, ακόμη και μέσω του e-mail: DPO.GR@SKUBA.EU. Λάβετε υπόψη ότι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, πρέπει να επαληθεύσετε σωστά την ταυτότητά σας. Επομένως, εάν σκοπεύετε να στείλετε αίτηση στην Εταιρεία, πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που σας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε σωστά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από του νόμους.

Η Εταιρεία θα παράσχει τις πληροφορίες που ζητάτε δωρεάν εντός ενός μηνός, αλλά εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή δυσανάλογα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου περιεχομένου τους, η Εταιρεία ενδέχεται να χρεώσει εύλογο τέλος βάσει των διοικητικών δαπανών παροχής των πληροφοριών ή ειδοποιήσεις ή ενέργειες που ζητάτε.

Στην περίπτωση αποτυχίας επίλυσης του ζητήματος με την Εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στην Κρατική Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πώς φροντίζει η Εταιρεία την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη αποκάλυψη, καταστροφή, αλλοίωση ή άλλες παράνομες πράξεις. Τα παραπάνω μέτρα επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ως υποκείμενο δεδομένων.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία διασφαλίζει αυστηρό έλεγχο πρόσβασης στα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα και παρέχει πρόσβαση σε εκείνους τους υπαλλήλους της Εταιρείας που χρειάζονται προσωπικά δεδομένα για την εργασία τους και παρακολουθεί τη χρήση της παραχωρηθείσας πρόσβασης. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα με το κατάλληλο επίπεδο κωδικών πρόσβασης και συνάπτει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα γνωρίζουν τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Πού να απευθυνθείτε σε περίπτωση αποριών;

Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω e-mail info@skuba.gr ή DPO.GR@SKUBA.EU, στο τηλέφωνο 2310 778400.